Five Feet High And Rising

(Thước rưởi nước vưỡn c̣n lên)

               By Johnny Cash

 

 

How high’s the water Mamma?

Two feet high and risin’
How high’s the water Pappa?

She said it’s two feet high and risin’
Well we can make it to the road in a home made boat
‘Cause that’s the only thing we got left that’ll float
It’s already over all the wheat and oats
Two feet high and risin’

 

Mạ ơi nước ngang mô rồi?

Quá gúi nước vưỡn c̣n lên

Bọ ơi nước ngang mô rồi?

Mạ noái quá gúi nước vưỡn c̣n lên

Chừ ḿnh có thể ra đường

bằng nhà đă hoá ra đ̣

V́ nhà là cái c̣n nổi được

Lúa, bắp ch́m nghĩm sạch trơn

Nửa thước nước vưỡn c̣n lên.

 

How high’s the water Mamma?

Three feet high and risin’
How high’s the water Pappa?
She said it’s three feet high and risin’
Well our hives are gone,
I lost my bees
Chickens are sleepin’ in the willow tree
Cows are in water up past their knees
Three feet high and risin’

 

Mạ ơi nước ngang mô rồi? 

Quá háng nước vưỡn c̣n lên

Bọ ơi nước ngang mô rồi?

Mạ noái quá háng nước vưỡn c̣n lên

Rứa là chuồng ong mất sạch

Ong tui theo gió về trời

Gà ngủ trên cành liễu rủ

Ḅ ngâm nước quá nửa chưn

Một thước, nước vưỡn c̣n lên.

 

How high’s the water Mamma?

Four feet high and risin’
How high’s the water Pappa?

She said it’s four feet high and risin’
Hey, come look through the window pane
The bus is comin’, gonna take us to the train
Looks like we’ll be blessed with a little more rain
Four feet high and risin’

 

Mạ ơi nước ngang mô rồi?

Quá rún nước vưỡn c̣n lên

Bọ ơi nước ngang mô rồi? 

Mạ noái quá rún nước vưỡn c̣n lên

Nè, ghé ḍm qua cửa sổ

Xe tới chở ḿnh lên ga

Coi bộ trời c̣n mưa nữa

Thước hai nước vưỡn c̣n lên

 

How high’s the water Mamma?

Five feet high and risin’
How high’s the water Pappa?

She said it’s five feet high and risin’
Well the rails are washed out north of town
We gotta head for higher ground
We can’t come back ’till the water goes down
Five feet high and risin’
Well it’s five feet high and risin’

 

Mạ ơi nước ngang mô rồi?

Ngang ngực nước vưỡn c̣n lên

Bọ ơi nước ngang mô rồi? 

Mạ nói ngang ngực nước vưỡn c̣n lên

Đường rây phía bắc nước cuốn

Thôi ḿnh phải tới chỗ cao

Khi mô nước hạ th́ về

Thước rưởi nước vưỡn c̣n lên

Lút ngực nước vưỡn c̣n lên.

 

(Trần Ngọc Cư chuyển ngữ)

 

chân trần

 

art2all.net