từ hoài tấn

Đi, đứng, và chạy ... với thời gian

Thâm tạ nơi đây tấm ḷng của bằng hữu

đă ủng hộ tinh thần và vật chất

để hoàn thành tập thơ này.

Từ Hoài Tấn

 

 

1.  Đi, đứng, và chạy ... với thời gian

 

2. Cao Thoại Châu : Đọc thơ Từ Hoài Tấn, nghĩ đến cây cầu dây văng

 

3. Vơ Công Liêm : Ḍng chảy không ngừng ở Từ Hoài Tấn

 

4. Vơ Công Liêm : Đi, đứng và chạy với thời gian của Từ Hoài Tấn

 

5. Trần Hữu Dũng : Thơ Từ Hoài Tấn, nỗi ám ảnh với thời gian

 

6. Phụ bản Lê Thánh Thư slide show

 

7. Đi, đứng, và chạy - bản điện tử của a2a

 

8. Khổng Đức đọc thơ Từ Hoài Tấn

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

     

 

 

 

 

chân trần

art2all.net