t ừ   h o à i   t ấ n

đêm nay, trăng hồ tàn

 

 

Khi có ai nhắc tới đêm, đêm sẽ

X̣e tay phủ ấm khuôn mặt buồn

Bàn tay có những đường chỉ đỏ

Là núi đồi những lau lách ngàn sông

 

Như có ai nhắc tới đêm, đêm sẽ

Kề nụ hôn chân thật nồng nàn

Sẽ hát bài t́nh ca rất nhẹ

Mắt nh́n xa thoáng cơi trần gian

 

Như có ai nhắc tới đêm, đêm sẽ

Ngọn lửa vàng từ tuổi trẻ qua đi

Như có ai nhắc tới đêm, đêm sẽ

Ngày xưa bỗng hát gió thầm th́

 

Đêm chưa tàn bóng, hồ trăng dục

Tấm ḷng đất trích chút bâng khuâng

Có ai nhắc nhớ người năm ấy

Dáng huyền mơ tóc xơa ḍng sông

 

Như có ai nhắc tới đêm, đêm sẽ

Ngà ngọc tay trăng thượng tuần

Vẩy chút hơi mưa chiều thoáng bụi

Giọt mát t́nh tôi đă vỡ tan

 

từ hoài tấn

 

chân trần

 

art2all.net

 

(ảnh nền : vơ thạnh văn)