T H Ơ    H O À N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

 

PHI TƯỞNG

 

 

Môt  ly chân đụng trời phi tưởng

Diêm Phù Đề như một sợi tơ

Căng lên  đàn dạo sầu mi thứ

Chưa đủ buồn  thôi rót thêm ly

 

Hai ly tay chạm hai lần TƯỞNG

Ba ly  mới chịu lũy thừa lên

Tám van bốn ngàn vô  biên số

Phi tưởng trời phi tưởng không EM

 

Ngỏanh thấy vầng trăng ḷng tiêc rẻ

Sao không liều uống cạn cả chai

Một ly thôi  đă hồng chín cơi

Sá ǵ trời phi tưởng khôn nguôi

 

 

chân trần

art2all.net