T H Ơ    H O N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

                                   

NGẪU  HỨNG THNG TƯ

 Tặng  Cao Điền 

 

 

Nghe mộng người vẫn xanh lng đại hải 

Tủi phận bo quanh quẩn một khc sng

Vẫn mỗi ngy  ging triều  ln hai bận

Ng my trời  sao lắm  nỗi  phn vn

 

Ta đứng lại m người  đi mun thuở

Nn ngu ngơ  đn lạc điệu giữa đời

Nghe "c độc như một lai chim c "

Rc  mn sương  cho dậy nh trăng chơi

 

 

 Hong Ngọc Đức

Thanh Đa Xứ 29-4-2006

 

chn trần

art2all.net