T H Ơ    H O N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

 

Đ

 

Sụt si đ dậy mưa khuya

Tay cho viễn mộ l về phố hoang

Nghe lăn vệt bnh điu tn

Nghe quay quắt trọn mấy vng đời đi

Min man mu lệ chia la

Hồn hoang vạn mảnh trăng thề vỡ tan

Mưa khuya dứt bng đi hng

Nn m mịt nỗi đ lăn canh trường

 

 

chn trần

art2all.net