TRĂNG

 Trăng im lm giữa thiền đường
Người im lm lắng nghe sương gọi thầm
Hỡi m sa ci trăm năm
Lm sao che được trăng rằm nguyn sơ ?

Phước Lm tự, 1985
Nguyễn Văn Nho 

chn trần

art2all.net