Nguyễn Văn Nho

 

A DI ĐÀ TÁN KHÚC

 

Để nghe được nhạc, xin download Adobe Flash Player

 

 

 

 

Âm nhạc : Nguyễn Văn Nho

Lời : Đại Đức Thích Huệ Vinh

(Trụ tŕ chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

Tŕnh bày : Café Bar Hợp Phố, 150 Lê Đ́nh Lư, Đà Nẵng

Tháng 12 năm 2008

 

 

(Chorus)

Nam mô A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

Xưng tán cơi nước Cực lạc Thanh lương

A Di Đà Phật

 

(Chorus)

Phóng Đại Từ quang

Phóng Đại Từ quang hóa độ chúng sanh

Sen lành chín phẩm hóa sanh về

 

(Chorus)

Nam mô A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

Lặng nghe Thiên nhạc giữa trời Không

A Di Đà Phật

Phổ lời Chân như

Đất bằng bảy báu Lưu ly

Ngàn chim ca hát những lời Pháp âm

những lời Pháp âm

Nam mô A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

 

(Chorus)

Cầu sanh về cơi Di Đà

về cơi Di Đà

Nam mô A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật ...

  

chân trần

 

art2all.net