Ng Hữu Hng

Hoa Đo, High Park, Toronto 2015 ( nhạc nền : Soothing Piano)

YouTube : https://youtu.be/jdXlW9gy4HA

 

art2all.net